Họa

họa. Chụp ở tiệm tranh trên đường Trần Phú. Thời gian chụp: 05/01/2018.